Algemene reisvoorwaarden – OonaTravel – De Geschillencommissie Reizen vzw  

       

ALGEMEEN

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht zijn op de contracten tot reisbemiddeling de specifieke bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing.

Artikel 2: Promotie en aanbod

•1. De gegevens in de reisbrochure, zoals vermeld op de website www.OonaTravel.com, binden de reisorganisator of de -bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:

- wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;

- er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

•2. De reisorganisator en/of -bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

•3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting, zie minimale en maximale bezetting.

 

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:

•1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

- de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;

- informatie over het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstandsverzekering.

•2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:

- dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;

- naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.

- voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is;

- De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract

 

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

•De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Opmaken van het contract

•1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

•2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

•3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

 

Artikel 6: Prijs van de reis

•1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. De overeengekomen prijs is per persoon op basis van het aantal bedden per kamer, behalve wanneer er andere afspraken werden gemaakt.

•2 Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven en de wisselkoersen voor alle diensten (verblijf, transport, maaltijden, excursies, gidsen,…) in het buitenland die van toepassing waren op de offertedatum. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

- de op de reis toegepaste wisselkoersen.

- de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten en de luchthaventaksen.

- de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is.

 

Artikel 7: Betaling van de reissom

•1. Behalve indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 40 % van de totale reissom als voorschot. Het voorschot kan verhoogd worden met het volledige bedrag van de vliegtuigtickets, indien de vliegtuigtickets bij bevestiging meteen dienen uitgeschreven te worden cfr. de tariefvoorwaarden.

•2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 7 weken vóór de vertrekdatum en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

•3. Boekt de reiziger minder dan 60 dagen vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen. Voor sommige reizen, onder andere voor privégroepen, zijn andere betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze worden meegedeeld in de prijsofferte. Alle bijkomende kosten (koerierkosten, verlies van vluchtreserveringen) ten gevolge van een vertraging in betaling vanwege de reisbemiddelaar zullen hem worden aangerekend.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

•1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. Uitgeschreven vliegtuigtickets (lijnvluchten) zijn op naam en zijn niet overdraagbaar.

•2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger

•Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Wijzigingen worden waar mogelijk aanvaard, mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing die uit de wijziging voortvloeit:

A)De annulatie- / wijzigingskosten aangerekend door de luchtvaartmaatschappij en/of de betrokken hotels/accommodatie

B)De eventuele verhoging van de aanvankelijke forfaitaire prijs

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator en/of de -bemiddelaar vóór de afreis

•1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

•2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

•3. Indien de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

•4. Indien de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van art. 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator en/of de -bemiddelaar vóór afreis

•1. Indien de reisorganisator en/of de -bemiddelaar, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

oa. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;

ob. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

•2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

oa. de reisorganisator en/of de -bemiddelaar de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

ob. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

Zie BIJZONDERE REISVOORWAARDEN – GROEPSREIS OONATRAVEL

ONTBINDING EN WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger

Indien je je reis wenst te annuleren, dien je OonaTravel daarvan zo vlug mogelijk telefonisch en per aangetekend schrijven,  met vermelding van de referenties van de te annuleren reis, op de hoogte te stellen.

De hieronder vermelde annuleringskosten moeten betaald worden door de reiziger, zelfs indien de reden tot annulering overmacht of een samenloop van omstandigheden is. De annuleringskosten zijn variabel naar gelang het tijdstip van annulering. Deze stemt overeen met de datum waarop OonaTravel de mededeling ontvangt. De bedragen zijn aangeduid per persoon. Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:

- meer dan 90 dagen voor het vertrek: 30% van het totaalbedrag van het dossier vermeerderd met het verschil van de kosten opgelegd door de luchtvaartmaatschappijen na ticketuitgifte.

- tussen de 89 en 36 dagen voor het vertrek: 50% van het totaalbedrag van het dossier vermeerderd met het verschil van de kosten opgelegd door de luchtvaartmaatschappijen na ticketuitgifte.

- tussen de 35 en 22 dagen voor het vertrek: 75% van het totaalbedrag van het dossier vermeerderd met het verschil van de kosten opgelegd door de luchtvaartmaatschappijen na ticketuitgifte.

- tussen 21 dagen en tot op de dag van vertrek: 100% van het totaalbedrag van het dossier.

 Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik aangepast worden aangezien sommige leveranciers annuleringskosten kunnen vragen die hoger zijn dan wat hierboven vermeld is.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator en/of de -bemiddelaar

•1. de reisorganisator en/of de -bemiddelaar is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van OonaTravel om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

•2. de reisorganisator en/of de -bemiddelaar is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

•3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator en/of de -bemiddelaar overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

•4. Voor zover de reisorganisator en/of de -bemiddelaar niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

•5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

•De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling

Vóór de afreis:

•Klachten vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij OonaTravel.

Tijdens de reis:

•Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van OonaTravel of rechtstreeks tot OonaTravel.

Na de reis:

•Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij OonaTravel per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. 

•Werd een klacht niet ter plaatse ingediend, dan wordt deze als niet ontvangbaar aanzien door OonaTravel en zal deze niets moeten terugbetalen.

Artikel 17: Geschillencommissie Reizen

•1. Er ontstaat een "geschil" wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.

•2. Elk geschil gerezen na het sluiten van het onderhavig contract, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, kan op verzoek van de eisende partij worden behandeld door de Geschillencommissie Reizen VZW, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijke letsels.

•3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.

•4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.

•5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is Koning Albert II – laan, 16 - 1000 Brussel. E-mail: clv.gr@sky,et.be

 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN :

Wij bieden forfaitprijzen die rekening houden met de globale reisduur van het forfait. Wijzigingen van vluchten, uren of annulaties door de vervoerder kunnen geen aanleiding geven tot terugbetaling of waardebon. Bijgevolg zijn de meegedeelde uren en reisroutes voor het vervoer louter van informatieve aard en onderhevig aan wijzigingen die tot een niet-terugvorderbare aanpassing van lokale diensten (transfers, verblijf, bezoeken,…) kan leiden.

 

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN – GROEPSREIS OONATRAVEL

BOEKING

1. Bij het boeken van de reis is OonaTravel ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat OonaTravel, de schriftelijke bevestiging ontvangt van de reiziger dat hij akkoord gaat met de prijsofferte.

3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

4. Elke reservering gedaan minder dan 60 dagen voor het vertrek wordt beschouwd als een laattijdige reservering.

REISDUUR EN PROGRAMMA 

1. OonaTravel verstrekt belangrijke informatie over reisroute en programma evenals nuttige praktische reistips via de website.

2. De reiziger verbindt zich er toe om voor de boeking kennis te nemen van de inhoud hiervan.

3. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

4. De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

AARD VAN DE REIS

1. De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbij horend eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

2. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

ONTBINDING EN WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR

3. De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De reisorganisator verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

4. Wanneer er zich tijdens de groepsreis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.

5. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz.., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer– of verblijfkosten hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

2. Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger.

3. Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.

FORMALITEITEN

1. De reiziger dient te zorgen voor een internationaal paspoort, geldig tot minimum zes maanden na de terugkeer van de reis.

2. Ondergetekende, verklaart op het ogenblik van inschrijving, dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn. Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan OonaTravel. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.

3. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

VERLOOP VAN DE REIS

1. De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen, kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

2. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien, zijn voor rekening van de reiziger.

3. De reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

4.De diensten van de reisleider starten /eindigen bij aankomst/ vertrek in het land van bestemming.

LEEFTIJD

Reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen
verantwoordelijke volwassene.
Er is geen maximum leeftijd voor de reizigers bepaald. Doch de avontuurlijke en actieve reizen van
OonaTravel veronderstellen een goede fysieke gezondheid. Bij twijfel dient er contact opgenomen te
worden met de reisorganisator waarbij een persoonlijk gesprek met deze tot een al dan niet
deelname dient te leiden.

BAGAGE

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.

2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

3. Bij eventuele niet afl evering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder (lost luggage department) en/of andere offi ciële instanties.

VERZEKERINGEN

1. Er is geen annulerings- en bijstandsverzekering inbegrepen in de reissom.
2. Wij verwachten wel dat iedere reiziger een annulerings- en bijstandsverzekering met inbegrip van
repatriëring uit het land van bestemming voor vertrek kan voorleggen.